§1 Foreningens navn

UKK — Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere

§2 Foreningens formål

UKK er en uafhængig faglig organisation der har til formål at skabe demokratiske, bæredygtige og lige forhold for samtidskunsten og dens udøvere, samt at fremme billedkunstens potentiale og synlighed i samfundet. UKK arbejder for medlemmernes interesser og faglige rettigheder.

§3 Medlemskab – optagelse, udmelding, eksklusion

Medlemskab af UKK er personligt. Medlemskabet er åbent for danske og udenlandske kunstnere, kuratorer og kunstformidlere som har tilknytning til den danske kunstscene i henhold til § 3 stk. 1-7.

Stk. 1) Kunstnere fra henholdsvis de tre kunstakademier i Danmark:

 • Det Jyske Kunstakademi
 • Det Fynske Kunstakademi
 • Det Kongelige Danske Kunstakademi

Samt formidlere, kuratorer og kritikere uddannet ved relevante uddannelser, blandt andre:

 • Visuel Kultur, Moderne Kultur, Kunsthistorie og Kulturformidling ved Københavns Universitet
 • Kultur og Formidling ved Syddansk Universitet
 • Æstetik og Kultur og Kunsthistorie ved Aarhus Universitet
 • MA Curating ved Aarhus Universitet
 • Art and Technology ved Aalborg Universitet

Medlemskab er desuden åbent for andre uddannelser inden for det kunstudøvende, kritiske, kuratoriske eller kunstformidlende, som er beslægtede med disse uddannelser.

Stk. 2) Studerende kan melde sig ind som studentermedlem fra de påbegynder deres uddannelse på bachelor eller kandidatniveau ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 3) Der er ikke tids- eller aldersbegrænsning for et medlemskab. Et medlemskab kan oprettes fra når man er optaget og/el. færdiguddannet ved de ovennævnte uddannelser.

Stk. 4) Optagelse af medlemmer der ikke er uddannet jvf. stk. 1., 2., 3. sker på baggrund af aktivitetsniveau. Medlemskab opnås ved at være aktivt arbejdende inden for en professionel kunst kontekst. Alle optagelser sker ved at indsende CV og/eller dokumentation for uddannelse til UKK.

Stk. 5) Hvis man som medlem ikke længere er aktiv professionelt kan man overgå til at være associeret medlem af UKK. Der fås adgang til samme fora og diskussioner som ordinære medlemmer, men uden forslags- eller stemmeret ved årsmødet. Associerede medlemmer er ikke opstillingsberettigede til bestyrelsen.

Stk. 6) Udmelding af foreningen skal ske skriftligt til UKKs bestyrelse.

Stk. 7) Et medlem, som ikke respekterer de vedtægter eller beslutninger, der er vedtaget på årsmødet eller på en ekstraordinær generalforsamling, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den næstfølgende generalforsamling.

§4 Foreningens struktur

 • Årsmødet
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Bestyrelsen
 • Arbejdsgrupper

Stk. 1) Årsmødet er foreningens øverste myndighed og holdes en gang årligt. Der indkaldes til årsmødet med mindst tre ugers varsel. Årsmødet er åben for offentligheden, men kun gyldige medlemmer har stemmeret. Medlemmer der er studerende har stemmeret ved årsmødet og ekstraordinær generalforsamling.

Dagsordenen for årsmødet skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens årsberetning
 4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 5. Indkomne forslag fra medlemmer
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 8. Valg af kasserer
 9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 5) skal stilles til bestyrelsen senest 14 dage før årsmødet afholdelse, og offentliggøres til medlemmerne senest fem dage før årsmødet.

Stk. 2) Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med tre ugers varsel, eller dersom mindst 1/3 af de ordinære medlemmer kræver det. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som årsmødet, men afholdes senest to måneder efter at den er vedtaget/krævet. Ekstraordinær generalforsamling kan kun behandle sager som er nævnt i indkaldelsen.

§5 Afstemning

Alle beslutninger på årsmødet eller på en ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Medlemmer som er forhindret i at deltage på årsmødet/generalforsamlingen har mulighed for at forhåndsstemme ved at sende en fuldmagt til bestyrelsen før årsmødet. En fuldmagt skal skrives i et andet UKK-medlems navn eller til et siddende bestyrelsesmedlem. Et medlem må højst repræsentere tre medlemmer ved fuldmagt.

§6 Ledelse

Stk. 1) Bestyrelsen vælges på GF og består af minimum syv medlemmer: forperson/er, kasserer og ordinære bestyrelsesmedlemmer med møde og taleret. En næstforperson kan tilvælges, men er ikke et krav. Det er kun gyldige, ordinære medlemmer som ikke er studerende der kan opstille til bestyrelsen. Det er muligt at stemme yderligere medlemmer ind på en ekstraordinær generalforsamling jvf. §6, stk. 2.

Stk. 2) Der skal til enhver tid være minimum to kunstnere og to kuratorer/kunstformidlere i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer vælges ved ét samlet valg, hvor hvert gyldigt medlem har fem stemmer.

Stk. 3) En bestyrelses periode er på to år. Man kan maks. sidde i bestyrelsen i tre perioder, med mulighed for forlængelse med en 4 periode i særlige tilfælde.

Stk. 4) Medlemmer, der opstiller til bestyrelsen, har pligt til at oplyse, hvis de sidder i andre fagrelevante og/eller beslægtede bestyrelser.

Stk. 5) Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, med mulighed for delt forpost, evt. næstforperson og administrator. Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.

Stk 6) Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst fire medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er forpersonens stemme udslagsgivende. Beslutninger fattes ved almindeligt flertal.

Stk 7) Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være forposten eller kassereren. Foreningen tegnes af forposten og kassereren.

Stk. 8) UKKs gældende vedtægter skal være tilgængelige på UKKs hjemmeside.

§7 Økonomisk ansvar

Foreningen tegnes af forposten og kasserer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

Foreningen kan ikke stifte gæld.

§8 Regnskab

Stk 1) Foreningens regnskabsår løber fra årsmøde til årsmøde. Regnskabet udføres af foreningens kasserer og bliver gennemgået og godkendt på årsmødet.
Stk 2) På årsmødet fastsættes næste års kontingent.

§9 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Ændringer af vedtægter eller opløsning af foreningen kræver, at der er flertal blandt de stemmeberettigede på årsmødet eller på et ekstraordinært generalforsamling. Der skal redegøres for forslaget i indkaldelsen.
I tilfælde af foreningens opløsning skal den eventuelle nettoformue udloddes til almennyttige formål, som ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål. Beslutning herom træffes på den opløsende årsmøde eller generalforsamling.